top of page

יבנה, יבנה הירוקה

27 באוגוסט 2023 בשעה 17:00:00

מפגש ״בונות עלייך״ לקראת הבחירות ברשויות המקומיות עם מימי קושמרו חברת מועצת באר טוביה לשעבר

{מיקום האירוע}

10

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

bottom of page