top of page

זום

30 בנובמבר 2023 בשעה 17:00:00

מושב ערב יום ה׳: נשים, מלחמה ובריאות הנפש, מניעת אלימות מגדרית בחינוך ובעיר, השפעת המלחמה הכלכלית על נשים יוצאות מקלטים

{מיקום האירוע}

10

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

{מיקום האירוע}

1

bottom of page