top of page

מדיניות החזרת מוצרים

 1. צרכן שרכש מוצר דרך האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). ניתן לבטל את העסקה באמצעות מסירת הודעות ביטול באמצעות דרכי הביטול המצוינות באתר [https://www.lp.bonot.org/returns-refunds].

 2. כדי לבטל את עסקת רכישת המוצר, על הצרכן להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או בתוך 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המועד המאוחר מביניהם), למשרדי העמותה, באריזתו המקורית וללא פגם. זכותו של צרכן לביטול עסקה אינה גורעת מזכות העמותה לתבוע את נזקיה ככל שצרכן גרם למוצר שהשיב נזק. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, וכאשר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. יש לצרף את חשבונית הקניה או אסמכתא כתובה שוות ערך אחרת בדבר ביצוע הרכישה ומועדה, בהתאם להוראות הדין. צרכן שהשיב את המוצר בהתאם לאמור לעיל יזוכה במלוא הסכום ששילם עבורו.

 3. העמותה תהא רשאית לנכות דמי ביטול של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מביניהם. דמי ביטול: לרבות הוצאות או התחייבויות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שהוצאו על ידי העמותה או שהצרכן התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה. 

 4. ההחזר הכספי יבוצע על ידי העמותה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר חזרה לרשותה. סכום ההחזר בגין המוצר יהיה זהה לערך בו נקנה המוצר, בכפוף לדמי הביטול כאמור לעיל. ההחזר יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום כקבוע בתקנות. רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי – אם חויב כרטיסו של הצרכן – תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי, וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי – תושב התמורה במזומן. 

 5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של העמותה אשר כללה שיחה עם נציג העמותה, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, יגברו הוראות החוק.

 7.  

 8. מדיניות החזרה והחלפה של מוצרים 

 9.  

 10. על הצרכן להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר למענו, למשרדי העמותה כאשר המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש, וכשהוא באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית הקניה או אסמכתא כתובה שוות ערך אחרת לביצוע הרכישה ומועד ביצוע הרכישה.    

 11. הרשת רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

 12. מבלי לגרוע מהאמור, ניתן להחליף מוצר כנגד הצגת חשבונית / פתק החלפה למשך 30 ימים מיום רכישת המוצר.

 13. ליצירת קשר ופניות בנושא החזרות והחלפות של מוצרים ניתן ליצור קשר 

 14. בטלפון:03-3819426 בימים א'-ה' בין השעות 10:00   ל- 15:00

 15. באימייל  office@bonot.org

 16. או בעמוד "צור קשר" [קישור]

 17. ביטול עסקה ניתן לבצע בהתאם לאמור בעמוד "ביטול עסקה" [קישור] 

טופס החזרת מוצר

קיבלנו את ההודעה שלך, נהיה בקשר תוך 3 ימי עבודה

returnsforms
bottom of page