top of page

ניהול מפגשים

7 באפריל 2024

זום

פגישת מובילות שטח חודשית-בונות אלטרנטיבה - אפריל

{מספר משתתפות}

3 במרץ 2024

זום

פגישת מובילות שטח חודשית-בונות אלטרנטיבה - מרץ

{מספר משתתפות}

4 בפברואר 2024

זום

פגישת מובילות שטח חודשית-בונות אלטרנטיבה - פברואר

{מספר משתתפות}

7 בינואר 2024

זום

פגישת מובילות שטח חודשית-בונות אלטרנטיבה - ינואר

{מספר משתתפות}

7 בינואר 2024

זום

פגישת מובילות שטח חודשית-בונות אלטרנטיבה (1)

{מספר משתתפות}

28 בנובמבר 2023

זום

הכרות עם פעילות השטח של בונות אלטרנטיבה ברחבי העולם

{מספר משתתפות}

3 בדצמבר 2023

זום

פגישת מובילות שטח חודשית-בונות אלטרנטיבה

{מספר משתתפות}

30 בנובמבר 2023

זום

מושב ערב יום ה׳: נשים, מלחמה ובריאות הנפש, מניעת אלימות מגדרית בחינוך ובעיר, השפעת המלחמה הכלכלית על נשים יוצאות מקלטים

{מספר משתתפות}

29 בנובמבר 2023

זום

מושב ערב יום ד׳: אני רוצה לשבור את הקירות, אלימות אינטימית בקרב בני נוער בצל המלחמה, ״איזו זכות בכלל יש לי לדבר עכשיו?"

{מספר משתתפות}

28 בנובמבר 2023

זום

מושב ערב יום ג׳: זנות היא אלימות נגד נשים + מאפייני נשים בזנות, החמרת מצבן במלחמה

{מספר משתתפות}

28 בנובמבר 2023

זום

הרצאה לנערות: אלימות מגדרית בגיל ההתבגרות - ד״ר אדוה ברקוביץ׳-רומנו

{מספר משתתפות}

26 בנובמבר 2023

זום

מושב ערב יום א׳: מוגנות מינית בגיל הרך, אלימות כלפי נשים בין נקמה אישית לקבוצתית, אלימות כלפי נשים בראי המדיה

{מספר משתתפות}

bottom of page