top of page

תנאי השימוש הרכישה והמשלוח באתר של עמותת "בונות אלטרנטיבה"

תודה שבחרת לבקר באתר של עמותת בונות אלטרנטיבה (ע"ר) שמספרה 580764959 (להלן: "העמותה"), בכתובת: תוצרת הארץ 6  תל אביב (להלן: "האתר"). 

תנאי שימוש, רכישה ומשלוח אלה (להלן ביחד: "התקנון" או "תקנון האתר"), יחולו על כל פעילות באתר לרבות ביקור, גלישה, הזמנה, תשלום, משלוח, ביטול הזמנה וכיוצ"ב.

כל האמור בתקנון מתייחס לשני המינים ולכל מגדר, והשימוש בלשון זכר  נעשה מטעמי קיצור ונוחות בלבד, ובהתאם, כל האמור בתקנון בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

 

כללי

התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב בין המשתמשת באתר לבין העמותה. אנא קראי את התקנון במלואו ובעיון לפני ביצוע כל פעולה באתר. 

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים בו למכירה, מהווה הסכמה שלך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. 

העמותה רשאית לשנות את התקנון, לבטלו ו/או להחליפו בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות תכנים אחרים באתר, יגברו ויחייבו הוראות התקנון.

 

שימוש באתר וכללי התנהגות של המשתמשת
 

השימוש באתר מותר לאדם שמלאו לו 18 שנים, תושבת ישראל המחזיקה כרטיס אשראי בתוקף או באמצעי תשלום אחר אשר מאושר לתשלום באתר (להלן: "המשתמשת" או "הלקוחה"). 

השימוש באתר לרבות רכישת מוצרים באתר מוגבל למטרות פרטיות/אישיות בלבד. חל איסור לעשות שימוש באתר לרבות רכישת מוצרים, לצרכים מסחריים לרבות לצורך הפצת מוצרים לצד ג' ו/או לצורך קיום עסק כלשהו שעניינו מכירת המוצרים הנרכשים באמצעות האתר.  

אין להעתיק, להשתמש או להציג בפומבי באופן כלשהו תכנים מתוך האתר לרבות ע"י פרסום באתרי אינטרנט אחרים, ברשתות חברתיות או פרסומים אלקטרוניים, באמצעי תקשורת או מדיה מכל סוג.

המשתמשת מסכימה ומתחייב למלא באופן הוגן, מדויק ומלא את הוראות ודרישות התקנון והאתר. למען הסר ספק מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמשת כתוצאה ממסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים. אם בעת ביצוע הזמנה יימסרו פירטי זיהוי שגויים לא תהיה בידי העמותה להבטיח כי המוצרים יגיעו אל המשתמשת. במקרה שהמוצרים יחזרו לעמותה, עקב פרטים מוטעים שמסר, תחויב המשתמשת בתשלום דמי משלוח וטיפול. 

העמותה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמשת אשר תפר הוראות תקנון זה ו/או כל דין. 

העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל לאלתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, כל גישה של משתמשת ו/או כל תוכן מהאתר, וזאת ללא צורך במתן נימוק או הסבר. משתמשת לא תהיה רשאית לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמשת אחר במידה והעמותה החליטה לחסום אותה

העמותה רשאית להעביר את פרטי המשתמשת, שהפרה הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, לכל רשות סטטוטורית ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אימות זהות

העמותה רשאית לדרוש אימות זהות ו/או פרטים נוספים ו/או אסמכתאות לגבי זהות המשתמשת ו/או בעלת כרטיס האשראי ששימש להזמנה של מוצרים באתר, וזאת הן במהלך ההזמנה והן לאחריה. בנוסף, בעת אספקת המוצר העמותה רשאית לדרוש את חתימתה של בעלת כרטיס האשראי על גבי שובר ו/או תעודת משלוח כתנאי למסירת המוצר. מובהר כי לא חלה על הלקוחה חובה למסור לעמותה פרטים כאמור וכי דרישת הפרטים נעשית לצורך השלמת עסקת הרכישה של מוצרים באתר ע"י הלקוחה ותקשור עימו בכל הנוגע אליה.

 

רכישת מוצרים באתר-כללי

המוצרים המוצעים למכירה באתר (להלן: "המוצר"  או "המוצרים", לפי העניין) הינם מתוצרת של יצרנים/חברות המשווקים על ידי העמותה. 

המוצרים עשויים להיות מחולקים לפי סוג המוצר, לדוגמה: ספרים, ביגוד וכו'.

במקרה של מוצר שמוצג באתר שחסר במלאי או שבמועד ביצוע ההזמנה היא לא ניתן לרכישה מסיבה אחרת, לא תתאפשר הזמנתו בפועל ולמשתמשת לא תהיה כל טענה בעניין זה. 

העמותה רשאית לשנות ו/או לעדכן את מפרט המוצרים ואת המחיר של המוצרים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

מובהר כי ביחס לכל הזמנה - מפרט המוצר, המחיר והתנאים לצורך אותה עסקה הינם אלה המפורטים באישור ההזמנה כמפורט בסעיף ‏5.7 והם בלבד. 

תהליך ההזמנה

המשתמשת רשאית לבחור מוצר/ים שהיא מעונינת לרכוש ולאוספו/לאוספם ל"סל המוצרים". (להלן: "הזמנה" ו"מוצר מוזמן", לפי העניין).

מחיר המוצר הרשום באתר אינו כולל עלויות הובלה ושינוע מיוחד (אם נדרש בהתאם לסוג המוצר ונתוני המען של הלקוחה אליו יש לספק את המוצר המוזמן), ואלה יימסרו ללקוחה באישור ההזמנה כמפורט בסעיף ‏5.7 להלן.

המוצרים המוזמנים יסופקו ללקוחה למען שנמסר על-ידה לעמותה (להלן: "מען הלקוחה"), בתנאי שהיא מצוי במפת האספקה של מוצרי העמותה כפי שתהיה בתוקף מעת לעת. בשום מקרה לא ניתן לאסוף מוצר מוזמן מחנות, סניף או אתר של העמותה. 

התשלום בגין מוצר מוזמן יבוצע באמצעות כרטיס אשראי בעת ביצוע ההזמנה באתר. לא ניתן לשלם בכל אמצעי תשלום אחר כדוגמת מזומן, זיכוי, תווי קניה ועוד. זיכוי כספי בגין ביטול עסקה ששולמה יעשה באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום עבור המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. 

הקלדת/מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. 

לאחר ביצוע הזמנה באתר ובכפוף לכך שהלקוחה מילאה את כל הפרטים הנדרשים וביצעה את התשלום יישלח לה אישור הזמנה בדואר אלקטרוני. (להלן: "אישור הזמנה"). 

לעמותה שמורה הזכות לבטל את ההזמנה תוך 3 ימי עסקים מאישור ההזמנה בכל אחד  מהמקרים הבאים: (א) המוצר אינו מצוי במלאי; (ב) העיסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי; (ג) נסיבות בלתי צפויות אחרות; (ג) טעות או שגגה בהצגת המוצר או המחיר; (ד) נסיבות אחרות ההופכות את ביצוע ההזמנה לבלתי אפשרי. ביטלה העמותה את ההזמנה יוחזר התשלום שביצע הלקוחה באתר ללקוחה באמצעות כרטיס האשראי בו עשה הלקוחה שימוש. 

ביטול עסקה ע"י הלקוחה 

מדיניות הביטול המפורטת להלן תהא כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.

הלקוחה תהא רשאית לבטל הזמנה או רכישה של מוצר שבוצעה באתר (לעיל ולהלן: "העיסקה") תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה, המאוחר מבין השניים, בתנאי שהמוצר שלם, ללא פגיעה, פגם, ליקוי או נזק כלשהו.

ביטול עסקה כאמור יוכל להיעשות באמצעות הקישור המתאים בעמוד הראשי של האתר הנושא כותרת "החזרות" או באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת office@bonot.org

ביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח ללקוחה, תהיה כפוף להשבת המוצר לעמותה. העמותה תתאם עם הלקוחה את אופן איסוף המוצר ממנה חשבון הלקוחה לא יזוכה עד להשבה בפועל של המוצר כאמור לעיל. אין להחזיר את המוצר לאתר, מחסן או חנות של העמותה.

העמותה תהא רשאית בהתאם לדין לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, ובנוסף תהיה העמותה רשאית לחייב את הלקוחה בדמי המשלוח של המוצר אליו ובחזרה. 

הגבלת אחריות וסעדים בגין המוצרים שנרכשו

אחריותה היחידה של העמותה הינה לספק את המוצרים שהוזמנו ממנה על ידי הלקוחה בהתאם להזמנה ובהתאם לתקנון זה.

במוצרים המשלבים בדים, ייתכנו הבדלים קלים בין גוון הצבע של המוצר המופיע בדף המוצר לבין הגוון במציאות, וללקוחה לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

האחריות דלעיל הינה בלעדית וממצה ולא תחול על העמותה כל אחריות או חבות אחרת. מבלי לגרוע מן האמור, העמותה לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם ו/או תחזוקתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוחה ועל חשבונו, אלא אם נאמר אחרת במפרט המוצר באתר.  

ככל שעל אף האמור לעיל העמותה אחראית על פי דין כלפי הלקוחה, תהא חבותה הכוללת של העמותה מוגבלת למפורט כדלקמן: 

דמי-נזק בגין פגיעה גופנית;

נזקים ישירים לרכוש מוחשי עד לתקרה של שווי המוצרים שנרכשו שגרמו לנזק הנטען.

על אף האמור בסעיף 7.4 לעיל, בשום מקרה לא יהיו העמותה ו/או מי מטעמה חייבים או אחראים כלפי הלקוחה לנזקים עקיפים או תוצאתיים (לרבות עלויות זמן השבתה, אבדן הכנסה, אבדן רווחים, אבדן רווחים, נזק למוניטין, אובדן חיסכון, עגמת נפש וכיו"ב).

ניהול האתר, תכנים ופרסום ואחריות העמותה ביחס אליהם

העמותה תעשה מאמצים סבירים על מנת שהאתר יפעל בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. העמותה לא תישא באחריות לתקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בפעילות האתר הן כתוצאה מתקלות באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת ולכל נזק, מכל סוג, ישיר ו/או עקיף שנגרם למשתמשת כתוצאה מכך.

בנוסף, העמותה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן המצוי באתר ו/או בשירותים השונים בו, ולא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהיא, ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. 

העמותה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשת באתר או על ידי כל צד שלישי.

בכל מקרה שבו מחמת כוח עליון ו/או כל אירוע שאינו בשליטתה של העמותה לא יתאפשרו ניהול ו/או הפעלה של האתר כסדרם, באופן מלא או חלקי, תהיה העמותה רשאית להשעות או לבטל, לפי שיקול דעתה, את ביצוע כל העסקאות/ההזמנות של מוצרים שבוצעו באמצעות האתר, מבלי שתחול עליה עקב כך חבות או אחריות כלשהי כלפי הלקוחהות. לעניין זה "כוח עליון" לרבות אירועים בטחוניים, אסונות טבע כגון שריפות, שטפונות גלי חום וכיוצ"ב, מצבי חירום בריאותיים, שביתות ושיבושי עבודה לרבות בנמלי הים ו/או האוויר, עיכובים בהובלה ימית או בגישה לנמלים בישראל שאינם תלויים בעמותה, תקלות במערכות מחשב או תקשורת לרבות עקב מתקפת סייבר ועוד.

העמותה רשאית לפרסם באתר ו/או בכל אמצעי אחר תכנים שונים לרבות פרסומות, מפרטים ותכנים אחרים הקשורים במוצרים ובתכונותיהם ושימושיהם. תכנים אלו הינם לצרכי פרסום בלבד. מודגש, כי רק מפרט ספציפי רשמי של העמותה, ככל שזה מתפרסם בצמוד למוצר כלשהו באתר (להלן: "מפרט המוצר"), היא זה שיחייב את העמותה, ולא שום תוכן אחר המופיע באתר. 

תמונות המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את העמותה וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שיתקבל בפועל לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה באתר, לרבות בגוון ומאפיינים נוספים, במיוחד במוצרים המשלבים עץ טבעי, אבן טבעית, בדים ועורות. 

פרטיות 

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות בלינק הבא: www.lp.bonot.org/privacy

ככל שהלקוחה "תסמן" אפשרות זו , הלקוחה מסכימה לקבל דברי פרסומת ו/או מידע מהעמותה והיא מאשר לעמותה לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת, על פי שיקול דעתה של העמותה, הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה ותמונותיהם, שמות, לוגו וסימנים מסחריים, הינם רכושם הבלעדי של העמותה ו/או של צדדים שלישיים, אשר העניקו לעמותה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור (להלן: "הקניין הרוחני").

המשתמשת מתחייב שלא לעשות, במישרין ו/או בעקיפין, בעצמו ו/או באמצעות צד שלישי, כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בכל דרך או אמצעי, מבלי לקבל הסכמתה מראש ובכתב של העמותה. 

בעת השימוש באתר, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של העמותה ו/או של צדדים שלישיים.

הפרות וסעדים

אין בהוראות תקנון זה בכדי למצות ו/או לגרוע מזכות העמותה לקבלת סעדים על פי כל דין.

מוסכם כי רישומי האתר ומערכות העמותה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.

העמותה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות תקנון זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד לקוחה או צד שלישי כלשהו.

העמותה תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר (לפי שיקול דעתה)  תוכן פוגעני ו/או המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת והכל תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה על כך. לצורך כך יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה   office@bonot.org

במקרה של חשש לכאורה לפגיעה ו/או לביצוע פעולות המפרות הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, אשר קיים חשש, לכאורה, כי הן פוגעות מצד לקוחה כלפי צד שלישי (להלן, בהתאמה: "הצד הפוגע" ו-"הצד הנפגע") רשאית העמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד הפוגע. הצד הפוגע מסכימה ומתחייב כי לא תועלה כנגד העמותה כל טענה לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור.

הדין החל

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו אך ורק בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב, שלהם תהיה הסמכות הבלעדית בנושא.

שירות לקוחהות

בכל שאלה לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחהות של העמותה בדואר אלקטרוני office@bonot.org

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Youtube
  • TikTok

תקנון האתר

יש שאלות? אנחנו תמיד נשמח לענות

טלפון: 03-3819426

דוא״ל :team@bonot.org

בונות אלטרנטיבה ע״ר

תוצרת הארץ 6 תל אביב

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו והיו הראשונות לדעת

תודה שנרשמת! מבטיחות לשלוח תוכן מעניין

bottom of page